Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.3
Laatste update | 10/01/2024

1. Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van websites en platformen in het UNLOCKED-netwerk (“websites”) wordt verstrekt door UNLOCKED onder de hieronder uiteengezette voorwaarden. Door onze websites te bezoeken en te gebruiken, bent u gebonden aan deze voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en dus regelmatig moeten worden gecontroleerd. Door onze websites te blijven gebruiken wordt u geacht in te stemmen met de geactualiseerde of gewijzigde algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op websites en platformen in het UNLOCKED-netwerk, bestaande uit ONDER MEER:

2. Gebruik van onze websites

U erkent dat u onze websites alleen voor wettige doeleinden zult gebruiken, voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

3. Auteursrecht

Alle auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op onze websites berusten bij UNLOCKED of zijn licentiegevers. Alle auteursrechtvermeldingen in originele materialen moeten behouden blijven.

Met uitzondering van informatie met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt verstrekt wanneer u ons contacteert), verleent u UNLOCKED een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, wijzigen, publiceren, verzenden en weergeven van alle inhoud die u op de website voorlegt, voor eender welk doeleinde.

Onze websites mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd, gedemonteerd, gedecompileerd of onderworpen aan reverse engineering. Niets van de website mag worden gereproduceerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

4. Beschikbaarheid

Hoewel wij ernaar streven om de beschikbaarheid van onze websites hoog te houden en de continuïteit van onze websites te handhaven, is het internet niet altijd een stabiele omgeving en zijn wij niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, onze websites op enig moment niet beschikbaar zijn. De toegang tot onze websites kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verzuim of enige vertraging bij het verlenen van een dienst via onze websites als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) stakingen, defecten aan systemen of netwerktoegang, brand, explosie of onverwachte storingen van een derde telecommunicatie- of serviceprovider.

5. Toegestaan gebruik

Wij geven u hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van onze websites, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  1. Geen deel of delen van de websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige inhoud van de websites, te distribueren op welk medium dan ook zonder onze voorafgaande toestemming;
  2. Geen enkel deel van de websites te wijzigen;
  3. De aan veiligheid gerelateerde functies van de websites niet uit te schakelen of te verstoren;
  4. De websites niet te gebruiken op een manier die de toegang van de gebruiker tot de website belemmert of kan belemmeren;
  5. De websites niet te gebruiken voor enig onrechtmatig, lasterlijk, intimiderend, beledigend, frauduleus of obsceen doel of enig ander ongepast doel.

Elke inbreuk op de hierboven vermelde voorwaarden vormt een inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden van de websites.

6. Schending van de algemene gebruiksvoorwaarden

Als we van mening zijn dat u een van de voorwaarden voor acceptabel gebruik van onze websites hebt overtreden, kunnen we maatregelen nemen die we gepast achten, waaronder, maar niet beperkt tot:

  1. Het geven van een waarschuwing;
  2. Een gerechtelijke procedure tegen u starten voor vergoeding van alle kosten op schadevergoedingsbasis als gevolg van de inbreuk;
  3. Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht om onze websites te gebruiken, als u een geregistreerde gebruiker bent;
  4. Openbaarmaking van alle informatie aan wetshandhavingsinstanties die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen naar aanleiding van overtredingen van deze voorwaarden van aanvaardbaar gebruik van deze websites. De hierboven beschreven reacties zijn onbeperkt, en we kunnen elke andere actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

7. Afwijzing van aansprakelijkheid

Uw toegang tot en gebruik van onze websites is op eigen risico. De websites worden “as-is” aangeboden. UNLOCKED geeft geen garanties, verklaringen of verbintenissen met betrekking tot de inhoud van zijn websites. In voorkomend geval laten deze voorwaarden uw wettelijke rechten onverlet. In het bijzonder neemt META alle nodige maatregelen om zijn gebruikers te beschermen tegen malware of bugs of andere items van destructieve aard. META kan echter niet garanderen dat zijn websites vrij zijn van malware of bugs en andere items van destructieve aard. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere veiligheidscontroles) om te voldoen aan de eisen voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de gegevensinvoer en -uitvoer.

UNLOCKED is niet aansprakelijk voor schade, verlies (direct, indirect of gevolgschade), kosten, aansprakelijkheden, winstderving of kosten die het gevolg zijn van het gebruik van, de toegang tot of het vertrouwen op de informatie die door zijn werknemers, agenten of onderaannemers wordt verstrekt met betrekking tot, opgenomen in of beschikbaar via zijn websites.

8. Links van en naar andere websites

In alle gevallen waarin onze websites links bevatten naar andere websites en bronnen die door derden worden verstrekt, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen zij geen goedkeuring. Wij hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en geven als zodanig geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud ervan, noch heeft UNLOCKED enige aansprakelijkheid in verband met een van hen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid die voortvloeit uit een bewering dat de inhoud van een site van derden inbreuk maakt op enige wet of de rechten van een persoon of obsceen, lasterlijk of schandalig is).

9. Affiliate links

Onze websites kunnen affiliate links bevatten naar retailers, zoals bijvoorbeeld amazon, waarbij unlocked een bepaald bedrag krijgt voor aankopen die via deze links tot stand komen.

10. Persoonlijke gegevens

UNLOCKED zal uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (“GDPR”) en aanvullende gegevensbeschermingswetten. Om meer te weten te komen over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ons Privacy Policy raadplegen.

11. Recht en rechtsmacht

Op deze overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het recht van België van toepassing. Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn uitsluitend onderworpen aan de rechtsmacht van de rechtbanken van België.

12. Contact

Voor algemene vragen, opmerkingen en andere zaken kan u contact met ons opnemen via de contactopties van de verschillende websites. Voor privacygerelateerde zaken kan u contact met ons opnemen via privacy@unlocked.gg.